Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

 
I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Definicje i zakres Ogólnych Warunków Sprzedaży

Sprzedający – K-Roll Karol Katra, NIP: 1181936779, ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa.

Kupujący – Podmiot krajowy lub zagraniczny dokonujący zakupu towarów u Sprzedającego,

Strony – Oznacza Sprzedającego i Kupującego łącznie.

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane w skrócie OWS, zostały stworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa handlowego i kodeksu cywilnego. Mają na celu usankcjonowanie kontaktów pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w zakresie kupna/sprzedaży towaru oferowanego przez Sprzedającego. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa kraju Sprzedającego. Wszelkie odstępstwa od poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
2. Zawarcie umowy

Oferta przedstawiona przez Sprzedającego jest ważna 10 dni kalendarzowych chyba, że zostało to zaznaczone inaczej.

Złożone zamówienie przez Kupującego oznacza akceptację przedstawionej oferty i nie jest wiążące do momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący składając zamówienie jednocześnie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży. OWS dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego, na żądanie u przedstawicieli Sprzedającego, jak i w niektórych materiałach reklamowych takich jak np. katalog produktów.

W przypadku sprzedaży części zamiennych wysyłka towaru przez Sprzedającego uzależniona jest od akceptacji potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku informacji zwrotnej lub akceptacji towar nie zostanie wysłany.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia nowego zamówienia lub anulowania przyjętego zamówienia w przypadku przeterminowanej płatności Kupującego za realizację poprzedniego zamówienia.

Wszelkie propozycje Kupującego zmieniające zawartą umowę wymagają pisemnej akceptacji ze strony Sprzedającego.

Zamówienie przyjęte do realizacji i potwierdzone przez Sprzedającego może zostać anulowane lub wycofane przez Kupującego wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego. Kupujący zostanie obciążony wszelkimi kosztami bezpośrednimi i pośrednimi wynikłymi z rozpoczęcia procesu realizacji.

Bez pisemnego potwierdzenia ze strony Sprzedającego wszelkie informacje zawarte w materiałach reklamowych, takich jak m.in. broszury, strona www, katalogi produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wiążące.

Sprzedający zastrzega możliwość wprowadzania zmian w sprzedawanych produktach na każdym etapie realizacji zamówienia w przypadku, gdy uzna to za stosowne, a zmiany te nie będą wpływać na charakterystykę pracy i wydajność sprzedawanego towaru.

W przypadku zamówienia Kupującego na nietypowy towar spoza standardowej gamy produktów, przed realizacją zamówienia Sprzedający przygotowuje dokumentację techniczną do akceptacji Kupującego. Dokumentacja ta jest częścią składową umowy i wymaga pełnej akceptacji Kupującego. W sytuacji realizacji specjalnego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodania dodatkowych klauzul ponad te zawarte w OWS. Jeżeli skorzysta z tego prawa wszelkie informacje na ten temat zostaną zawarte na potwierdzeniu zamówienia.
II – DOSTAWA
1. Termin realizacji i dostawa

Przewidywany termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i po dostarczeniu przez Kupującego wszelkich potrzebnych dokumentów do realizacji zamówienia takich jak pisemne zamówienie, dane rejestrowe Kupującego w przypadku pierwszego zamówienia i inne wymagane przez Sprzedającego.

Przewidywany termin realizacji podany na potwierdzeniu zamówienia jest szacowany na podstawie średnich czasów produkcji. Termin ten określa przewidywane ukończenie realizacji zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki. Przewidywany termin realizacji nie zawiera w sobie czasu potrzebnego na transport towaru z fabryki Sprzedającego do punktu odbioru Kupującego.

Towary dostarczone zostaną na adres dostawy wyszczególniony przez Kupującego na zamówieniu.

W przypadku zamówienia kilku produktów, których termin realizacji jest różny, na potwierdzeniu zamówienia zostanie umieszony najdłuższy przewidywany termin realizacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozbicia zamówienia na kilka mniejszych dostaw. W takim przypadku wyłącznie towary wysłane zostaną zafakturowane.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy wynikłe w transporcie. W żadnym wypadku przekroczenie przewidywanego czasu realizacji przez Sprzedającego nie jest podstawą do anulowania lub wycofania zamówienia przez Kupującego, zgłaszania żądań zapłaty kar lub odsetek chyba, że strony ustaliły pisemnie inaczej. 
2. Odbiór towaru

Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia każdej dostawy w momencie jej odbioru. Kupujący podpisując potwierdzenie otrzymania towaru oświadcza, że liczba faktycznie dostarczanych przesyłek zgadza się z dokumentami przewozowymi oraz że żadna z nich nie nosi widocznych śladów uszkodzenia w transporcie. W przypadku stwierdzenia braków lub widocznych uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest do odnotowania tego faktu pisemnie w obecności kuriera wraz z jego czytelnym podpisem.

Kupujący ma prawo do reklamowania braków i uszkodzeń w transporcie w ciągu ośmiu dni kalendarzowych od daty dostawy. Sprzedający wymaga by takie zgłoszenie miało formę pisemną i zawierało kopię oświadczenia na temat braku/uszkodzenia z czytelnym podpisem kuriera.
III – PRAWO WŁASNOŚCI DO TOWARU

Sprzedający zachowuje wszelkie prawa własności do dostarczonego towaru do momentu pełnego uregulowania wystawionej faktury. Jednocześnie w momencie wysyłki towaru odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w trakcie transportu przechodzi na firmę transportową, a po nim na odbiorcę. Do momentu uregulowania wystawionej faktury towar nie może zostać odsprzedany lub modyfikowany w żaden sposób.
IV – TRANSPORT I UBEZPIECZENIE

Wszelkie dodatkowe koszty takie jak transport, cła, ubezpieczenie transportu i inne pokrywane są przez Kupującego. 
W przypadku braku innych wytycznych Sprzedający organizuje odbiór towarów korzystając z firmy wybranej według własnego uznania i obciąża jego kosztami Kupującego.

Transport nie jest ubezpieczony, chyba że Kupujący wyrazi inną dyspozycję w momencie składania zamówienia. Koszt ubezpieczenia pokrywa Kupujący.
V – CENA, WARUNKI I OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdym momencie z wyłączeniem zamówień przyjętych do realizacji i pisemnie potwierdzonych. Zamówienia w trakcie realizacji i pisemnie potwierdzone będą fakturowane po cenie z dnia potwierdzenia zamówienia.

Ceny przedstawione w materiałach reklamowych i ofertach są cenami netto w walucie euro. Ceny te nie zawierają kosztów transportu.
Składając zamówienie Kupujący zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

W przypadku braku informacji o innym terminie płatności na potwierdzeniu zamówienia lub fakturze, Kupującego obowiązuje 30-sto dniowy termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury.

Kupujący dokonuje płatności przelewem bankowym na własny koszt na numer konta Sprzedającego podany na fakturze.

W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji nowego zamówienia oraz anulowania zamówień już realizowanych i obciążeniem ich kosztem dotychczasowej realizacji Kupującego. Opóźnienie w płatności będzie skutkowało naliczeniem ustawowych odsetek za każdy dzień spóźnienia.
VI – GWARANCJA NA TOWARY FABRYCZNIE NOWE

1. Zakres gwarancji

Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwego towaru w przypadku, gdy wada ta wynika z błędów projektowych, konstrukcyjnych czy zastosowania nieodpowiednich materiałów z następującymi zastrzeżeniami:
– Gwarancja i Certyfikat Zgodności automatycznie wygasają w przypadku wykorzystania nieoryginalnych części zamiennych lub dokonywania wszelkich modyfikacji, które nie zostały pisemnie zatwierdzone przez Sprzedającego.
Gwarancja nie obowiązuje:
– W przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem konserwacji, oraz nadzoru.
– W przypadku usterek wynikających w całości lub częściowo z normalnego zużycia części, uszkodzeń lub wypadków przypisanych Kupującemu lub osobom trzecim,
O ile pisemnie nie określono inaczej żadna gwarancja nie obowiązuje na sprzęt używany.
Części zamienne, których wymiana nie została dokonana przez Sprzedającego lub wyznaczoną do tego przez Sprzedającego stronę trzecią nie podlegają gwarancji.
2. Zobowiązania Kupującego

By skorzystać z przysługującej gwarancji Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie po wykryciu wady zgłosić ją w formie pisemnej Sprzedającemu oraz umożliwić oględziny wadliwego towaru w dogodnym dla obu stron miejscu i terminie przez wyznaczonego przedstawiciela Sprzedającego.
3. Czas trwania gwarancji

Standardowa gwarancja obowiązuje 12 miesiące dla towaru oferowanego przez Sprzedającego.

Rozpoczęciem biegu gwarancji jest moment wysyłki towaru z fabryki Sprzedającego.

W przypadku aplikacji odbiegającej od standardowej przewidzianej dla danego towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji jak i całkowitego odstąpienia od udzielenia gwarancji.
4. Warunki korzystania z gwarancji

Proces rozpatrywania gwarancji przeprowadzany jest następująco:
– Kupujący jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia wady Sprzedającemu wraz z zaznaczeniem numeru referencyjnego produktu, numeru zamówienia, którego produkt dotyczy, oraz zdjęć i innej potrzebnej dokumentacji potrzebnej do udokumentowania wady,
– Dział techniczny Sprzedawcy przeprowadza analizę przesłanego zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 20 dni roboczych, informuje o zaakceptowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku akceptacji proponuje możliwą naprawę lub wymianę towaru na nowy.
– Po pisemnym uzgodnieniu warunków uznania gwarancji naprawa gwarancyjna może zostać wykonana przez Sprzedawcę lub trzecią stronę wyznaczoną do tego przez Sprzedawcę.
O ile nie określono inaczej w oddzielnej umowie:
– W trakcie trwania gwarancji Sprzedający zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na nowy. Naprawa może zostać dokonana na wyraźne życzenie Kupującego.
– Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek wydajności, unieruchomienie sprzętu itp. spowodowane wadą. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze nie są w zakresie gwarancji.
– W przypadku odrzucenia zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający może zaproponować naprawę lub wymianę towaru za opłatą.
– Towar wadliwy w momencie wymiany na nowy przechodzi na własność Sprzedającego i musi mu zostać wydany bez zbędnej zwłoki.
– W przypadku odrzucenia zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zostanie obciążony kosztami transportu towaru odsyłanego z działu technicznego, jeżeli ten został wcześniej przesłany w celu analizy.
VII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Produkty Sprzedającego są zgodne z przepisami Unii Europejskiej.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy towar jest używany niezgodnie z przepisami kraju, w którym się znajduje.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie produktów.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości wywiązania się z postanowień umowy spowodowanych siłą wyższą (strajk, powódź, pożar, pandemia, zamknięcie granic itp.)
Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do bezpośrednich szkód wynikłych z niezrealizowania umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z błędów lub zaniedbań Kupującego.
W żadnej sytuacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie.
VIII – SIŁA WYŻSZA 
Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niewywiązanie się z postanowień umowy, gdy jest to w sposób pośredni lub bezpośredni spowodowane przez siłę wyższą taką jak:
– kataklizm naturalny,
– trzęsienie ziemi, wichura, pożar, powódź,
– konflikt zbrojny, zamieszki, zamach,
– strajk generalny lub częściowy zakładów Sprzedawcy lub Kupującego,
– strajk generalny lub częściowy firmy/firm transportowych, poczty, itp.,
– zmianę przepisów przez władze publiczne (zakaz wwozu, embargo),
– wypadek przy pracy, awarię maszyny, eksplozję,
– awarię lub brak dostawy części od poddostawców.
Każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o wystąpieniu którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek, która w jego ocenie, może wpłynąć na wykonanie umowy.
IX – WYPOWIEDZENIE UMOWY

W przypadku poważnego naruszenia zapisów umowy przez którąkolwiek ze stron, każda strona ma prawo wypowiedzieć umowę. Następuje to po 30 dniach od pisemnego wezwania drugiej strony do zaspokojenia roszczeń wynikających z umowy. 
X – ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Strony zobowiązują się do podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia konfliktu przed wniesieniem sprawy do odpowiedniego sądu.

Jedynym sądem odpowiednim dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd odpowiedni dla siedziby Sprzedającego.

Do realizacji umowy i jej zapisów zastosowanie ma wyłącznie prawo kraju Sprzedawcy.
XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poufność

Strony ustalają wzajemny obowiązek poufności obejmujący wszelkie informacje przekazane ustnie i pisemnie w jakiejkolwiek formie i w dowolny sposób z wyłączeniem informacji, które są publicznie znane. 
Strony zobowiązują się nie przekazywać poufnych informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny obu stron.
Strony zobowiązują się do użytkowania powierzonych informacji osobistych wyłącznie w celu realizacji umowy.
Strony zobowiązują się podjąć wszelkie potrzebne środki w celu zapewniania tego obowiązku w okresie obowiązywania umowy jak i po jej ustaniu. Obowiązek ten tyczy się wszystkich pracowników stron. 
W ramach transakcji handlowych Sprzedający przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami prawa polskiego.
2. Adresy i kontakty

Adres rejestrowy Sprzedającego:
K-Roll Karol Katra, ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa 
NIP : 1181936779
 
Adres biura Sprzedającego:
u. Trakt Brzeski 142/4 05-070 Sulejówek 
 
W przypadku pytań lub uwag jesteśmy do Państwa dyspozycji:
 
+48 576 525 959
k-roll@k-roll.pl
www.k-roll.pl
3. Własność intelektualna

Wszystkie produkty Sprzedającego są chronioną własnością intelektualną na całym świecie. Wszelkie reprodukcje, kopie całościowe czy częściowe są całkowicie zabronione.

Ostatnia data aktualizacji: 17.05.2022
back to top